Shopping Cart

Algemene voorwaarden

 1.  Dit document betreft een juridisch document en vorm de overeenkomst tussen jou, de klant, en ons (rijbewijscadeaus.nl). Bij gebruik van rijbewijscadeaus.nl ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden. De beheerder van deze site is rijbewijscadeaus.nl. Gevestigd te Haarkem onder KvK nummer 65117093.
 2. Kernactiviteit: rijbewijscadeaus.nl biedt een platform aan waarop bedrijven en dienstverlenende instanties deals en give aways kunnen plaatsen. Dit gebeurd in de vorm van vouchers waarmee de deals, goederen en uitstapjes (gezamenlijk items) kunnen worden verzilverd. Rijbewijscadeaus.nl biedt een platform aan waarbij de transacties m.b.t. de items mogelijk worden gemaakt. Wij treden nooit op als koper en zijn gewoonlijk niet de verkoper; wij bieden een ontmoetingsplaats waar verkopers en jij transacties tot stand kunnen brengen. Dit betekent dat je ter aanvulling op deze overeenkomst, andere contractuele relaties hebt met verschillende rechtspersonen wanneer je items op de site afneemt.
 3. Op elk item dat je koopt zijn de algemene voorwaarden van toepassing van die specifieke verkoper. Aangezien rijbewijscadeaus.nl normaliter niet de verkoper is, betekent dit dat jouw verkoopovereenkomst hoogstwaarschijnlijk met een andere rechtspersoon zal zijn. Bij de afronding van een bestelling op de site wijzen wij je erop dat de overeenkomsten die gesloten worden bij de afronding van een verkoop van items uitsluitend tussen jou en de verkoper van dat Item (en NIET rijbewijscadeaus.nl, tenzij rijbewijscadeaus.nl de verkoper is) worden getroffen. De verkoper is verantwoordelijk voor de verkoop en de afhandeling van claims of andere kwesties die voortkomen uit of ontstaan in verband met de overeenkomst tussen de Verkoper en jou. Wij wijzen er ook op dat met betrekking tot de aankoop van een Voucher, er behalve de verkoopovereenkomst die je hebt met de Verkoper van de Voucher, ook een overeenkomst is tussen jou en het bedrijf dat de Producten in feite levert wanneer je de Voucher inruilt bij dat bedrijf (het “Bedrijf”). Met betrekking tot Vouchers aanvaarden wij noch de Verkoper enige verantwoordelijkheid voor contracten betreffende de inruil van jouw Voucher bij een Bedrijf. Tot slot is het belangrijk dat je begrijpt dat wij in geen geval de agent zijn van de Verkoper of het Bedrijf.
 4. Tegen houden/ Beletten van gebruik:
  Wij hebben het recht om je te beletten van het gebruik van de site en de daarop aangeboden services (of gedeeltelijk).
 5. Reden van registratie:
  Naargelang van bepaalde activiteiten op onze site, moet je je al dan wel of niet inschrijven om te kunnen profiteren van zekere activiteiten of om gebruik te kunnen maken van een groot deel van onze services.  
 6. Valide e-mailadressen:
  Alle registraties moeten worden voldaan met een valide en persoonlijke e-mailadres die met regelmaat wordt gebruikt. Registraties die worden voldaan met een e-mailadres anders dan hiervoor genoemd, kunnen onaangekondigd worden beëindigd. Indien er twijfels zijn over het gebruik van een valide en persoonlijke e-mailadres kunnen wij de consumenten verplichten (verzoeken) om hun registratie opnieuw te bevestigen 

 7. E-mails:
  Rijbewijscadeaus behoud zich het recht voor om jou e-mails te versturen met administratieve of promotionele content. Daarnaast is het voor ons mogelijk om je informatie te verzenden met betrekking tot handelingen op jouw account en aangeschafte deals en daarnaast ook alle actualisering die betrekking heeft op de site en services van andere promotionele deals. Wij zijn ook bij machte om je informatie te verzenden inzake je aangeschafte deals. (Je behoud je het recht voor om je te allen tijde uit te schrijven voor e-mails met promotionele doeleinden door op ‘uitschrijven’ te klikken, een link welke onderaan elk desbetreffende e-mailbericht staat).

 8. Restricties:
  Het is niet toegestaan om merkrechten, copyrights beschermde gegevens of een ander eigendomsrecht op de site plaatsen zonder pertinente goedkeuring van de rechthebbenden. Rijbewijscadeaus is nadrukkelijk onbelast en niet verantwoordelijk voor het aandragen van aanwijzingen, richtlijnen of dergelijke welke zouden kunnen dienen om vast te stellen of de desbetreffende gegevens beschermd zijn door copyrights of dat er sprake is van een bescherming van het merkenrecht. Aansprakelijkheid voor afbreuk/schade als gevolg van de schending van copyrights, merkenrechten of andere afbreuk/schade als gevolg van een soortgelijke plaatsing ligt uitsluitend bij jezelf.

 9. Gebruik van Gebruikerscontent:
  Rijbewijscadeaus is niet verplicht om de gebruikerscontent te plaatsen, beoordelen, veranderen, uploaden, bewaken, verwijderen en weigeren te uploaden, echter heeft zij hierin wel volkomen het uitsluitend recht. Rijbewijscadeaus heeft bovendien ook het uitsluitend recht, maar is wederom niet verplicht om de gebruikerscontent af te staan aan derden en de situatie aangaande de overhandiging, los van het moment, de aanleiding, incluis om de imitatie van deze overeenkomst en alle bepaalde operationele voorschriften van Rijbewijscadeaus vast te stellen en om bovendien aan alle wet- en regelgeving te honoreren of aan gevolmachtigde appels van de overheid. Onverminderd van het voorgenoemde behoudt Rijbewijscadeaus zich het recht om alle content naar eigen en volstrekte bescheidenheid van de site te verwijderen. Rijbewijscadeaus neemt geen aansprakelijkheid voor gebruikerscontent of andere data en informatie die op de site of op andere plaatsen opduikt of ervan wordt verwijderd. Rijbewijscadeaus heeft niet de verantwoordelijkheid om jouw gebruikerscontent te gebruiken en er doet zich zelfs de mogelijkheid voor dat deze content helemaal niet in gebruik wordt genomen.

 10. Veranderen en verwijderen van gebruikscontent:
  In zekere betrekkingen en sporadisch bestaat de mogelijkheid om de gebruikerscontent die je via jouw account inbrengt of uploadt, te veranderen of verwijderen. Rijbewijscadeaus kan niet garanderen of verzekeren dat de gewijzigde of verwijderde gebruikerscontent zal worden aangepast of van de site of ergens anders wordt verwijderd, of dat de gebruikerscontent niet meer openbaar is op het algehele internet, zoals in zoekmachines, social media sites of in een andere vorm, systeem of medium.

 11. Openlijke karakter van gebruikerscontent:
  Je neemt kennis van en accepteert dat gebruikerscontent publiekelijk is. Eenieder (ongeacht of het een gebruiker van de services van Rijbewijscadeaus is) staat er vrij in om jouw gebruikerscontent zonder jouw kennisneming te lezen. Vermeld geen additionele particuliere data of bepaalde informatie op in jouw gebruikerscontent als je niet wil dat deze openlijk zichtbaar is. Rijbewijscadeaus is niet aansprakelijk voor de utilisatie of openbaarmaking van particuliere informatie of data die je open stelt inzake de gebruikerscontent.

 12. Autorisatie:
  conform deze overeenkomst behoud je jouw eigendomsrechten op alle gebruikerscontent die je indient of plaatst. Wanneer je jouw gebruikerscontent echter op de onze site plaatst verleen je rijbewijscadeaus.nl het wereldwijde royaltyvrije, oneindige, volledige afbetaalde en onherroepelijke recht om de gebruikerscontent naar eigen wens te gebruiken, kopiëren, te verkopen of te veranderen allemaal zonder compensatie voor jou. Hiermee doe je gelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten of andere rechten die betrekking hebben op de auteurschap van het ingediende. Hierdoor staat rijbewijscadeaus.nl vrij om alle ingediende content te gebruiken voor reclame, marketing, kwaliteitscontrole, promoties en andere wettige doeleinden.
 13. Deze paragraaf heeft prioriteit boven alle andere paragrafen van deze overeenkomst en zet onze volledige aansprakelijkheid uiteen betreffende de nakoming, niet-nakoming, voorgenomen nakoming of vertraging in de nakoming van deze overeenkomst of de diensten of site of aankopen (of een deel hiervan); of anderszins in relatie tot deze overeenkomst of het aangaan van of nakoming van deze overeenkomst.
 14. Categorieën van verlies waar we niet verantwoordelijk voor zijn of aansprakelijk voor kunnen worden gehouden:
 15. verlies van inkomen of omzet;
 16. verlies van feitelijke of geanticipeerde winst;
 17. zakelijk verlies; of
 18. indirect verlies of gevolgschade (en om twijfel te voorkomen, heeft de term “gevolgschade” de betekenis “gevolgschades, ongeacht of deze schade te voorzien of bekend was, zijn voorzien of anderszins”).
 19. Jouw verplichtingen
 20. Secure informatie:
  je verzekert dat alle verstrekte informatie die bij jou aanmelding wordt gegeven en bewaard als deel van jou registratie, gedurende het termijn van deze overeenkomst correct, volledig en secuur is en dat je ons onmiddellijk op de hoogte zult brengen over wijzigingen van dusdanige informatie door deze zaken in jouw account te updaten.

 21. Inhoud op de site:
  Het is eenieders eigen verantwoordelijkheid om te garanderen dat alle onderdelen of informatie (of producten) die via de site beschikbaar worden gesteld, volstaan aan jouw exacte vereisten.
 22. Zaken die niet kunnen/mogen:
  Zonder restrictie, accepteer je geen gebruik te maken van de services of site, noch sta je iemand anders toe dit te doen:
 23. om materie/content, inclusief gebruikerscontent te plaatsen, te verzenden of te ontvangen dat niet correct of fraai is;
 24. om materie/content, inclusief gebruikerscontent te plaatsen, te verzenden of te ontvangen dat illegaal is, onveilig, strafbaar, initmiderend, aanstotelijk, huiveringwekkend, hostiel, racistisch, homofobisch, schadend, pornografisch, agressief, frauduleus, bedriegend, zeer beledigend, van een onbetamelijk, onzedelijk, intimiderende aard, godlasterend of diffamatief of smadelijk van karakter ten opzichte van een persoon of iets, depreciatie voor de rechtbank of dat confidentie schendt, of dat inbreuk maakt op de rechten van iets of iemand anders, inclusief copyrights, merkenrechten, handelsgeheimen, octrooien, persoonlijkheidsrechten, reclame of privacy van de rechten van derden (partijen).

 25. om materie/content, inclusief gebruikscontent te plaatsen, te verzenden of te ontvangen waarvoor je niet alle vereiste vergunningen en/of agreaties hebt (van ons of van derden); of welke onderdeel zijn van misdadig gedrag of gedrag die dit stimuleert, beweegreden geeft tot burgelijke aansprakelijkheid, of op een andere manier in strijd zou zijn met de wet of de rechten van derden wereldwijd.

 26. om content en/of materiaal te plaatsen, te verzenden, of te ontvangen dat onveilig is. Dit omvat o.a. virussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen en andere schadelijke componenten dat de operationele activiteiten van rijbewijscadeaus.nl kan hinderen, onderbreken, corrumperen of op welk ander mogelijkheid dan ook schade kan veroorzaken.
 27. geen overlast, of onnodige last veroorzaken
 28. om gegevens die via een telecommunicatiesysteem verlopen te onderscheppen of een poging doen tot.
 29. voor een ander doel dan waarvoor we deze ontworpen hebben of het gebruik ervan hebben bedoeld;
 30. een doel met fraudeleuze intenties; of
 31. op wat voor manier dan teneinde haat tegen etnische, religieuze of andere minderheden aan te wakkeren of om een negatief effect te hebben voor een individu, groep of entiteit.
 32. Deze vormen van gebruik van de Site en alle daar om heen gerelateerde diensten zijn uitdrukkelijk niet toegestaan en je gaat er mee akkoord de volgende zaken niet te doen (of een ander hier toestemming hiervoor te verlenen):
 33. Het doorverkopen van de site;
 34. Het verschaffen van valse namen, adressen, contactgegevens en gebruik maken van creditcard-/betaalkaartnummers met fraudeleuze doeleindes.
 35. Onze security of netwerk te omzeilen inclusief het toegang verschaffen tot data die niet voor jou bestemd zijn, alsmede het toegang verschaffen tot een server of Account waar je duidelijk geen autorisatie voor hebt, alsmede het peilen van de beveiliging van netwerken (bijvoorbeeld door het uitvoeren of laten uitvoeren van een poortscan);
 36. het dusdanig verschaffen van toegang tot de site die een onredelijke grote last is of kan zijn voor de infrastructuur of de functionaliteit van de site en/of de efficiëntie of operatie onderbreekt of in de weg staat;
 37. het uitvoeren of laten uitvoeren van netwerk monitoring teneinde data te onderscheppen die niet voor jou bestemd zijn;
 38. mailberichten versturen waar niet om is verzocht, met inbegrip van het versturen van “junk mail” of ander soort reclamemateriaal aan een ieder die hier niet specifiek om heeft gevraagd en toestemming voor heeft verleend. Het is nadrukkelijk verboden om ongevraagde bulkmail mails en berichten te verzenden. Dit geld ook voor bulkmail van commerciële promoties/reclame en aankondigingen met informatieve, politieke of religieuze inhoud. Materiaal van dit soort is uitsluitend toegestaan verzonden te worden aan degene die hier expliciet om heeft verzocht. In het geval de ontvangende partij verzoekt om geen e-mail van deze aard meer te ontvangen, mag je die persoon geen e-mail meer sturen;
 39. wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of gebreken (een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een voucher t.w.v. € 1,99 in plaats van € 199!). Vanuit onze kant zullen wij redelijke inspanningen leveren om, nadat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld, fouten en gebreken zo snel als mogelijk te recht te zetten. Wij behouden ons het recht voor om een voucher, item of dienst, alsmede de weergegeven informatie op de site te wijzigen, vervangen of te verwijderen wanneer ons dat geschikt acht.
 40. met betrekking tot virussen of ander schadelijk materiaal kunnen wij geen garantie bieden dat de site hier ten alle tijd volledig vrij van is.  
 41. het is ons streven om zorg te dragen voor ononderbroken toegang tot site, echter kan toegang tot de site op elk moment worden geschorst, beperkt of beëindigd. De toegang tot de site kan tevens worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe voorzieningen op de site te faciliteren. Van ons mag een redelijke inspanning verwacht worden om de site zo snel als redelijkerwijs mogelijk is weer toegankelijk te maken. Wij behouden ten alle tijd het recht om toegang tot materiaal op de site te blokkeren of materiaal te wijzigen en/of verwijderen dat naar inzien van ons kan resulteren tot inbreuk op de inhoud van deze overeenkomst.
 42. wij behouden ten alle tijd het recht om Accounts te beëindigen en sluiten als een gebruiker deze overeenkomst op welk manier dan ook schendt. Dit geld tevens indien wordt geconstateerd dat hij/zij proxy IP’s gebruikt om het gebruik van meerdere Accounts te verbergen, of indien een gebruiker beweert dat hij in een land gevestigd is dat afwijkt van waar hij daadwerkelijk woonachtig is.
 43. Gegevensbescherming
 44. Bekijk onze privacy verklaring en cookiesbeleid welke deel uitmaken van deze overeenkomst.
 45. Reclame
 46. Er kan namens rijbewijscadeaus.nl reclame aan jou geleverd worden dat door een extern ingeschakeld reclamebureau wordt verzorgd. Deze kan namens ons een “cookie” op jouw browser plaatsen of herkennen. Wil je hier meer over weten en begrijpen welke opties je hebt zodat deze gegevens niet door ieder bedrijf kunnen worden gebruikt, bekijk dan ons privacy verklaring en cookie beleid.
 47. Links van en naar andere sites
 48. wij hebben geen controle over, accepteren geen en aanvaarden onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid voor de content of producten van andere Sites waarop jij terecht komt na het klikken op een link op de site (inclusief sociale media). Wij accepteren onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid voor verlies of schade die gevolg is van jouw gebruik hiervan. Het verschaffen van toegang tot sites van derden die aan deze site zijn gekoppeld, gebeurt volledig op eigen risico.
 49. Intellectuele eigendomsrechten
 50. rijbewijscadeaus.nl verleent jou toegang tot de site en deze te gebruiken overeenkomstig deze overeenkomst. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, domeinnamen, sociale media identifiers, ontwerpen, hetzij geregistreerd of niet-geregistreerd) op de site, materialen, informatie en content op de site of waar toegang toe wordt verschaft als deel van de diensten, databases die door ons worden beheerd, alle ontwerpen, tekst, afbeeldingen, software, foto’s, video’s, muziek, geluid, data, alle softwarecompilaties, onderliggende broncodes en software (inclusief applets en scripts) en al hun selectie, coördinatie, samenstelling en verbetering blijft onze eigendom (of dat van onze licentiehouders). Dit betekent dat jij geen recht hebt of recht zult hebben op enig dergelijk eigendom en niet proberen om dergelijk eigendom te verkrijgen. Alle rechten zijn voorbehouden.
 51. Al het bovenstaand genoemd materiaal mag niet, in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid, gekopieerd, gewijzigd, gedistribueerd, gepubliceerd, gedownload, vertoond, geplaatst, in enige vorm of op enige wijze worden uitgevoerd of uitgezonden, verkocht, verhuurd, opnieuw verkocht, gelicentieerd of gesublicentieerd, voor het maken van afgeleide werken, of op enige wijze geëxploiteerd zonder de voorafgaande expliciete, schriftelijke toestemming van rijbewijscadeaus.nl de auteursrechtrechthebbende, behalve als dit uitdrukkelijk anders is vermeld in de auteursrechtwetgeving. De inhoud en content op de site mag niet zonder toestemming worden worden gereproduceerd, gekopieerd, gedistribueerd of gewijzigd worden, tevens geld een algeheel verbod op het uitvoeren hiervan voor commerciële doeleinden.
 52. wij zijn niet aansprakelijk voor enige inbreuk op verplichtingen onder deze overeenkomst wanneer wij worden gehinderd of verhinderd bij de uitvoering van onze verplichtingen door overmacht.
 53. Inwisselen van een Voucher
 54. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:
 55. (a) kan de voucher slechts een keer worden ingewisseld;
 56. (b) kan de voucher alleen bij de aanbieder van de voucher worden ingewisseld en niet bij rijbewijscadeaus.nl
 57. (c) is de voucher slechts voor één persoon geldig; en
 58. (d) dien je de bij de voucher behorende instructies inzake het inwisselen na te leven als je de voucher bij de onderneming gaat inwisselen.
 59. 3.2 om een voucher te kunnen inwisselen, dien je deze bij de onderneming in te leveren binnen de geldigheidsperiode. Indien je de voucher niet binnen de geldigheidsperiode inwisselt, vervalt de voucher automatisch en kan deze niet meer ingewisseld worden.
 60. Vouchers kunnen slechts in hun geheel worden ingewisseld. Zij mogen niet gedeeltelijk of stapsgewijs worden ingewisseld. Indien jij om welke reden dan ook de voucher bij een onderneming inwisselt voor minder dan de originele waarde (zonder korting) van de aangeboden deal heb je geen recht op een tegoed, terugbetaling in contanten of een nieuwe voucher voor het verschil tussen de originele waarde (zonder korting) en de ingewisselde waarde.
 61. Alleen jij bent volledig verantwoordelijk voor jouw Voucher. Rijbewijscadeaus.nl en de aangesloten onderneming zijn en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor verloren of gestolen vouchers. ij bent uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor jouw Voucher.
 • Jij verklaart geen valse gegevens te zullen verstrekken, met inbegrip van valse namen, adressen en/of contact- of betalingsgegevens; ook zal jij niet onwettig handelen met betrekking tot de aankoop of het gebruik van een voucher, of iemand anders dit soort handelen toestaan.
 • Iedere probeersel of streven om een voucher in strijd met deze algemene voorwaarden en verkoopwaarden in te wisselen kan, volledig naar eigen inzien van rijbewijscadeaus.nl tot ongeldigheid van de voucher laten leiden. Het reproduceren en/of namaken van een voucher is verboden en daarmee niet toegestaan. .
 •  Annulering (en uitzonderingen), Restituties en Problemen
 • Je hebt een wettelijk recht jouw koop van de voucher te annuleren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van aankoop. Wanneer je echter jouw voucher gedurende deze 14 kalenderdagen inwisselt, vraag je daarmee rijbewijscadeaus.nl handelend in naam en voor rekening van de onderneming, uitdrukkelijk de diensten aan jou beschikbaar te stellen en erken je, dat je jouw recht om de koop van de voucher te annuleren, verliest. Vanaf het moment dat jouw voucher is ingewisseld, is de uitreiking, verkoop en overdracht van de voucher door rijbewijscadeaus.nl, aan jou afgesloten. Hierdoor heb jij geen recht meer op een volledige of gedeeltelijke restitutie.
 • Wanneer je besluit jouw koop van een voucher te annuleren dan kan dit via onderstaande mogelijkheden: contact opnemen via rijbewijscadeaus.nl/contact
 • Wanneer je de koop van de voucher in overeenstemming met bovenstaande annuleert, zal rijbewijscadeaus.nl jou alle gedane betalingen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop je rijbewijscadeaus.nl over de annulering hebt geïnformeerd.

Opgesteld op 15 januari 2021